e-naplóról

Társaságunk vállalja a vonatkozó előírások szerint, az  e-építési napló vezetését, megbízás alapján is. Ajánlatot kérek!

e-epitesi-naplo

Időpontok az e-építési napló használatának bevezetéséről: 

Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15.) kormányrendelet szerinti elektronikus építési naplót (e-építési naplót) kell vezetni azon az építőipari kivitelezési tevékenységek esetén, amelyek
  • általános építmények esetében 2013. október 1-jét,
o    illetve az Európai Uniós beruházásból megvalósuló általános építmények tekintetében 2014. január 1-jét,
  • sajátos építményfajták tekintetében
o  a víziközmű és vízgazdálkodási építmények, valamint a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendeletben megjelölt sajátos építményfajták vonatkozásában 2014. július 1-jét,
o  a honvédelmi és katonai, továbbá a nemzetbiztonsági célú valamint elektronikus hírközlési építmények tekintetében a 2014. október 1-jét,
o  hírközlési építmények tekintetében a 2015. március 1-jét,
o  közlekedési építmények vonatkozásában 2015. január 1-jét,
o az atomenergia alkalmazására szolgáló építmények és a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó építmények tekintetében a 2016. október 1-jét
követően kezdődnek meg.
A fenti dátumokig papír alapon elkezdett építési napló vezetést papír formátumban be lehet fejezni.

Az e-építési napló alkalmazás használatáról:

Az e-építési napló, mint webes alkalmazás a vezetésére kötelezettek és a bejegyzésre vagy betekintésre jogosultak számára ügyfélkapus azonosítás után bárhonnan, a nap bármely szakában elérhető.
Az alkalmazást ideiglenes ügyfélkapuval rendelkezők nem használhatják, csak az ideiglenes ügyfélkapujuk véglegesítését követően léphetnek be a rendszerbe!
Az építési napló tartalma, célja és formai követelményei az elektronikus építési napló vezetéssel lényegében nem változtak. Ez e-építési napló is a szerződés szerinti építőipari kivitelezés tárgyát, az építési-szerelési munkák adatait, az építési munka menetét, megfelelőségét, a teljesítési igazolásokat és a kapcsolódó dokumentumokat rögzíti.
Egy beruházáshoz egy e-építési napló tartozik, függetlenül a beruházás nagyságától, a beruházás kapcsán megkötött építőipari kivitelezési tevékenység végzésére irányuló szerződések számától.
Minden e-építési naplót készenlétbe kell helyezni a megnyitás előtt. Az e-építési napló készenlétbe helyezése az építtető (vagy megbízottja / meghatalmazottja) kezdeményezésére az e-építési napló alkalmazásban, elektronikus úton történik.

Általános építmények esetében az e-napló készenlétbe helyezés folyamatát a Lechner Nonprofit Kft. Dokumentációs Központ Üzemeltetési és Adatkezelési Szabályzata tartalmazza (elérhető:  Dokumentációs Központ Üzemeltetési és Adatkezelési Szabályzata). (A közzétett Dokumentációs Központ Üzemeltetési és Adatkezelési Szabályzat a területért felelős miniszter számára megküldött tervezet.)

A készenlétbe helyezés igénylésekor elektronikusan csatolni kell:
  • szükség szerint az építtető képviseletében eljáró meghatalmazását, megbízását,
  • cég esetén az aláírási címpéldányt.
Az igényléskor a beruházás főbb adatainak – engedélyköteles munkák esetén az építési engedély számának – rögzítése kötelező, ezen adatok illetve a szükséges mellékletek hiányában nem helyezhető készenlétbe az e-építési napló.
Az e-építési napló e-főnaplókból, e-alnaplókból, összesítő lapból és mellékletekből áll. Az e-építési napló készenlétbe helyezését követően – a fő- és alvállalkozók számától függően – több fő- és alnapló nyitható.
A fővállalkozó vagy a megrendelő vállalkozó kivitelező az alvállalkozó(k) építési napló vezetését(eit) átvállalhatja.
Hálózati lefedettség hiányában, illetve egyéb (műszaki) probléma fennállása esetén offline (internet kapcsolat nélküli) naplóvezetés is lehetséges. Az így készült bejegyzéseket maximum 3 naponként fel kell tölteni az elektronikus alkalmazásba.
Az e-építési napló mindaddig készenlétbe helyezett állapotban van, amíg meg nem nyitják.
Az e-építési napló megnyílik, ha az első főnaplót megnyitják. Az e-építési napló mindaddig megnyitott állapotban van, amíg az utolsó e-főnaplót is le nem zárták és a beruházás a használatbavételi engedélyezéssel vagy egyéb módon teljesen be nem fejeződött, és a legutolsó terület-visszaadási aktus is le nem zárult.
A lezárt elektronikus építési naplók elektronikus formában kerülnek megőrzésre. Az archiválás központi tárhelyen történik. Szükség esetén a napló nyomtatását is könnyen meg lehet oldani.
Az építész, a mérnöki, a kereskedelmi- és iparkamarák valamint egyéb szakmai szervezetek szervezésében az egész ország területén tájékoztatási és oktatási program indult. Elméleti és gyakorlati kurzusok kerülnek megszervezésre, illetve a www.e-epites.hu portálon ingyenesen elérhető
nyújt lehetőséget az önképzésre.
Az elektronikus építési napló alkalmazásával kapcsolatos kurzusokról a www.e-epites.hu portálon, illetve a területi építész-, mérnök- és iparkamaráknál, valamint VÉSZ és ÉVOSZ szerveinél lehet érdeklődni.